COMMITTEE

Organizing Committee

Advisors Katsuto EGUCHI Atsuo HIDAKA
President Masao NAKABAYASHI  
Vice President Satoru TAKEDA Takashi OKAI
Secretary General Hiroyuki SEKI  
Asst. Secretary General Tomoko ADACHI  
Committee Tomoaki IKEDA
Hidetaka KATABUCHI
Tadashi KIMURA
Takahiko KUBO
Shigeru SAITO
Hiroshi SAMESHIMA
Mayumi SUGIURA
Akihiko SEKIZAWA
Toshiyuki TAKESHITA
Katsuhiko NARUSE
Yuji HIRAMATSU
Keiya FUJIMORI
Shintaro MAKINO
Hisanori MINAKAMI
Tatsuo YAMAMOTO

Atsuo ITAKURA
Naohiro KANAYAMA
Yoshiki KUDO
Takao KOBAYASHI
Haruhiko SAGO
Koichiro SHIMOYA
Yoshikatsu SUZUKI
Kenjiro TAKAGI
Mamoru TANAKA
Fumiki HIRAHARA
Tomoyuki FUJII
Ken-ichi FURUYA
Hideaki MASUZAKI
Mineo YAMASAKI
Kazushi WATANABE
  Committee Chair Committee Member
Sientific Program Committee Shigeru Saito Yuji HIRAMATSU, Akihiko SEKIZAWA, Tomoyuki FUJII, Naohiro KANAYAMA, Keiya FUJIMORI
Fund-Raising Committee Tomoyuki FUJII Tomoaki IKEDA, Mayumi SUGIURA, Fumiki HIRAHARA
Social Program Committee Toshiyuki TAKESHITA Atsuo ITAKURA, Takao KOBAYASHI, Ken-ichi FURUYA
International Public Relations Committee Tadashi KIMURA Yoshiki KUDO, Hiroshi SAMESHIMA, Haruhiko SAGO
Domestic Public Relations Committee Naohiro KANAYAMA Hisanori MINAKAMI, Hidetaka KATABUCHI, Koichiro SHIMOYA, Takahiko KUBO
Registration Promotion Committee Takahiko KUBO Kenjiro TAKAGI, Hideaki MASUZAKI, Atsuo ITAKURA
Treasury Committee Mineo YAMASAKI Tatsuo YAMAMOTO, Mamoru TANAKA
Committee Secretaries Yoshikatsu SUZUKI Kazushi WATANABE, Shintaro MAKINO, Katsuhiko NARUSE, Ako YAMAZAKI